Gyülekezetünk és templomunk

A Budapest-Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség, vagyis gyülekezetünk kezdetei az 1873-as esztendőre nyúlnak vissza. Ekkor határozták el az itteni reformátusok egy „fiókegyházközség" létrehozását, s választották meg az első presbitériumot (elöljáróságot). Ugyanebben az évben került Újpestre, akkor még mint tanító, Mády Lajos, a gyülekezet későbbi első lelkipásztora.

Templomunk 1878-ban épült; majd sorra elkészültek a lelkészlakás, a gyülekezeti ház és egyéb épületeink.

Gyülekezetünk életének leginkább meghatározó eseménye - az elmúlt 135 esztendő alatt - az 1940-es évek második felében bekövetkezett lelki ébredés.

Gyülekezeti istentiszteletek

A gyülekezeti élet szíve az istentisztelet. Jelenleg két időpontban tartunk templomi istentiszteletet: vasárnap délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor; „sátoros" ünnepeken (karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor) reggel 8-kor is.

Az istentisztelet a találkozás lehetősége és alkalma: találkozás Istennel és találkozás egymással. A lelkész a felolvasott bibliai rész alapján hirdeti Isten igéjét, a gyülekezet pedig énekben és imádságban válaszol arra. Alkalmanként énekes, zenés, énekkari, ifjúsági és dicsőítő istentiszteletet tartunk, ének és zene hangjaival is dicsérve az Urat.

A gyermekek az istentisztelet elején bent vannak a templomban, majd az alapige felolvasása előtt elmennek a gyermek-istentiszteletekre (két csoportban: alsós, felsős); a kisebbek számára is van gyermekfoglalkozás. A legkisebbek édesanyjukkal együtt a könyvtárszobában tartózkodhatnak, ahol - hangosítás segítségével - a templomban elhangzottakat a felnőttek követni tudják.

Gyülekezeti biblia- és imaóra

Az Istennel és egymással való találkozásra persze nemcsak vasárnap nyílik lehetőség. A gyülekezeti bibliaórának nagy fontossága van a gyülekezet tagjainak tanítása és a közösség gyakorlása terén; a gyülekezeti csendeshét pedig akár a megtérés különös alkalmává is lehet. Bibliaórát minden héten csütörtökön tartunk, este ½ 7-kor.

Fontos az elmélyült közös Isten-dicséret és a könyörgés: magunkért, másokért, a gyülekezetért és a világért. Imaórát kéthetente tartjuk házaknál (tehát nem a gyülekezet helyiségeiben), kedden este ½ 7-kor. Ugyanakkor a bibliaóra előtt ½ órával is találkozunk egy közös imádságra.

Rétegalkalmak

Mi is megtartjuk a más gyülekezetekben szintén ismert rétegalkalmakat: a férfi-, női órát és mamakört. Ezeknek az alkalmaknak igazi létjogosultságuk akkor van, ha speciálisan a férfi, női mivoltból és életkorból eredő (pl. hivatásbeli, gyermeknevelési stb.), kérdésekkel foglalkoznak.

A rétegalkalmakat havonkénti rendszerességgel tartjuk, a férfi- és női órát hétfőn este 18.30-kor, a mamakört csütörtökön 9.30-tól, illetve pénteken 18.30-tól. A dátumokat a honlapon megtalálják a testvérek.

Szintén itt említjük meg a 2007. áprilisában alakult házi kisközösségeket, amelyek ált. hetente-kéthetente gyülekeznek össze, területi alapon. A XXI. sz. emberének legnagyobb szüksége olyan közösség(ek)re van, ahol szeretettel fogadják, ahol számon tartják, ahol törődnek vele. Ez - meggyőződésünk szerint - elsősorban a házi kiscsoport lehet, ahol a résztvevők szintén az Ige körül gyülekeznek össze (akárcsak a bibliaórán), de jobb és kötetlenebb lehetőség nyílik a valódi életközösség gyakorlására is (egymás segítése, bátorítása stb.). E közösségekről érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet.

Énekkar

Külön gyermek- és ifjúsági kórusunk van, heti egy próbával (a vasárnap délelőtti istentisztelet előtt ill. után). Az ifjúsági kórus szolgálatai között szerepel az úrvacsorás istentiszteleteken végzett éneklés, valamint külön énekes istentisztelet, énektanítással.

Ifjúsági alkalmak

A gyülekezeti élet egyik legfontosabb területe az ifjúság. Az ifjúsági munka kiindulási alapját azok a lelki célok határozzák meg, amelyek révén a fiatalok közösségeinek és bibliaóráinak különösen is létjogosultságuk van. Az ifjúsági munka elsődleges célja a fiatalok megszólítása és hitre jutásuk elősegítése - a maguk sajátos körülményei között.

Második célként gyülekezetbe történő beépítésüket tűzhetjük ki, - különösen is fontos, hogy ne csak önmagukkal, hanem a „felnőtt" gyülekezettel is kapcsolatuk legyen. Harmadik cél lassankénti „nagykorúsításuk", azaz tanításuk és nevelésük, valamint szolgálatba állításuk. Bizonyos speciális kérdések megbeszélésére és koncentráltabb missziójuk érdekében táborokat és evangelizációt is szervezünk. Ifjúsági órák péntek esténként vannak, 17.30-tól.

Evangelizáció

A gyülekezet szaporítása és a már hitre jutottak ébresztgetése céljából minden év adventje előtt evangelizációs hetet (bibliai előadás-sorozatot) szervezünk. Ezeken az alkalmakon különösképpen is szót ejtünk Isten kegyelméről, a Jézus Krisztusban megjelent váltságról - többnyire vendég-igehirdetők szolgálatával.

Keresztség és konfirmáció

Mindig nagy öröm a számunkra, ha a szülők komoly lelki szándékkal gyermeküket kereszteltetni hozzák. Gyermekkeresztség esetén a szülő(k)nek előkészítő foglalkozásokat tartunk; a részletek megbeszélése céljából keressék fel lelkészeinket! Felnőtt-keresztségre konfirmációval együtt kerül sor.

A 10-12 éves gyermekeknek várni kell a konfirmációi oktatásig, mely két-három éves (az előkészítő előtt ún. „KÉK"-re, tini-klubra kell járniuk); felnőtt konfirmandusok számára egy éves (bizonyos esetekben 3 hónapos). A konfirmációi fogadalomtétel időpontja pünkösd hétfője.

Hittanoktatás

Gyermekek számára a keresztség és a konfirmáció között nagyszerű lehetőség adódik: a hittanoktatás. Számos újpesti általános iskolában, óvodában és a gyülekezet helyiségeiben vannak jelenleg hittanórák, a 2019/2020-as tanévben 84 csoportban.

Esketés

A református esküvő nem más, mint Isten színe előtt megjelenve az Ő áldását kérni a - házasságkötő teremben - már megkötött házasságra. A vőlegény és menyasszony (pontosabban már férj-feleség) az igehirdetés elhangzása után fogadalmat tesznek az egymáshoz való örök hűségükről, Isten kegyelmét és áldását kérve közös életükre. Az örömteli alkalmat ez esetben is előkészítő beszélgetések előzik meg - kérjük, idejében jelentkezzenek!

Temetés

Az emberi élet utolsó eseménye önmagának az ellentéte: a halál. A keresztyén ember mégis reménységgel tekinthet a vég felé, hiszen az számára: kezdet. Új kezdet az örökkévalóságban... A temetési igehirdetés e reménység megfogalmazása.

Úrvacsora és előkészítő

Amíg viszont ezen a földön járunk még, a megtért embernek táplálékra is szüksége van. Ez lelki értelemben Isten igéje, speciálisan pedig a „látható Ige", az úrvacsora. Úrvacsoraosztásra kb. havonként kerül sor. Ünnepi úrvacsoraosztás előtt előkészítő sorozatot rendezünk, mely általában három- vagy ötnapos (evangelizációs hetek, imahét, nagyhét és a reformáció hete).

Misszió és diakónia

A gyülekezet szolgálatának legfontosabb területei a misszió és a diakónia, melyek lehetőségeiről a hivatalban érdeklődhetnek.