Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.
Róm 13,12

Édesanyám gyakran mondogatta nekem, hogy a sötétség ellen nem lehet karddal hadakozni, fel kell kapcsolni a villanyt és megszűnik. Ilyen egyszerű. Igen, a példák, képek mindig nagyon egyszerűek, de ha azt valóban a valós életünkre értjük, tényleg ilyen egyszerű? Tudjuk, miről van szó. Pál a „sötétség cselekedetei" alatt azokat a tetteket érti, amelyeket „nappal", azaz mindenki szeme láttára nem vállalnánk fel, megkérdőjelezhetőségük és szégyenletes voltuk miatt. Azért cselekszik valaki „sötétben" bűnt, mert akkor nem világos mindenki számára, hogy mit is tett. A Biblia nagyon érzékletesen használja ezt a képet a bűnre. A sötétben könnyen összekuszálódnak a dolgok, a világosságban azonban minden egyértelmű. A világosság fegyverei pedig azok, amelyeknek erejük éppen nyilvánvalóságukban van. Olyan fegyverrel nehéz harcolni, amit rejtegetni kell... Márpedig a mi legnagyobb „Fegyverünk" a sötétség Fejedelme ellen, nem más, mint aki maga a „világ Világossága". Mennyire harcolsz Vele nyíltan? Vagy félig-meddig rejtegetve próbálsz Vele győzni a sötétségen?

Azonban hatalmas bíztatással van itt dolgunk: „Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van." Ahogyan a hajnal apránként űzi el a sötétséget, úgy közeledik vissza Ő, aki végül teljesen megtöri majd e világ fejedelmének hatalmát. Siettetni nem tudjuk, pedig a sok szörnyűség láttán, gyakran szeretnénk. Azonban biztosan tudhatjuk, hogy eljön! Ahogy éjszaka után biztosan eljön a reggel, olyan biztosan tudhatjuk, hogy Ő is visszajön! Talán már látjuk a hajnal első halvány csíkjait, talán még teljes a sötétség. A mi dolgunk a készenlét, hogy mikor visszajön Ő, harcra készen találjon. Épp ezért öltsük fel tehát a Világosság fegyvereit.

Babos Boglárka

Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
Jn 1,4-5

Ez az ige is kijelenti Istennek elrejtett bölcsességét, hogy minden a Fia által lett, így az élet és a világosság is. Aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, annak örök élete van, aki pedig nem hiszi, az sötétségben marad, és nincs igazi élete. Ezért szükséges újjászületni, mert ha nincs Istennel közösségem, akkor nincs bennem világosság, és nincs örökéletem sem. Hálát adhatok, mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. (2Kor 4,6). Az én szívemben Ő gyújtott világosságot. Jézus - a benne való hit által - beragyogta az addigi sötét életem, és megkaptam az életnek a világosságát és az örök életet. Krisztus világossága nélkül az élet csak vegetáció, igazi élet nélküli, járkál, botorkál, de nem az üdvösség felé halad.
Csak Jézus az igazi világosság (vö. Jn 8,12), csak ez az igazi életet adó fény, mely Benne felragyog és hittel elfogadhatom:

Mióta szívem Jézusé,
Azóta én boldog vagyok.
Ajkamról hála száll felé,
Kegyelmi fény reám ragyog.

Kegyelmi fény ma felragyog
Isten szeret, fia vagyok.
Jézusban Ő Atyám nekem,
Megváltott, új az életem.

Szíved ma még boldogtalan,
Az életed üres, sivár.
Jézus hív: jöjj bátran, fiam,
Hadd járjon át a fénysugár.

Kegyelmi fény ma felragyog...

Köszönöm, hogy ez a kegyelmi fény nekem is felragyogott, és elfogadhatom a Krisztusban felkínált bűnbocsánatot és örökéletet.
Ha valaki nem fogadja el ezt a kegyelmi fényt, és nincs benne Krisztus világossága, addig sötétségben van. Ezért higgy az Úr Krisztusban, és felragyog neked is a kegyelmi fény, az örökélet világossága.

Nerada Mátyás

Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult.
Fil 2,7

Ezt az igét olvasva talán kérdezhetjük: miért? Miért vállalta mindezt Jézus? Ő, aki teljes dicsőségében uralkodott a mennyben, egy volt Atyával tér és idő korlátain kívül, miért döntött úgy, hogy eljön a világba, vállal minden megaláztatást, és ebben a testben keserves kínhalált hal a gyarló emberek kezétől? Azt hiszem, hogy erre a választ nem fogjuk megtalálni a saját, önző, kölcsönösségelvű nézőpontunkból. Nem, Jézusnak a kereszthalál nem érte meg! Az a pillanat, amikor a keresztre szegezve felkiáltott, hogy „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?", számunkra elképzelhetetlen kötelékek felbomlását jelentette: az Atya haragja, az emberi hűtlenség és a bűn iránti gyűlölete, a számára legértékesebb ellen fordult. Aki pedig önként vállalta ezt. Helyettünk.

Isten hűséges, és az első bűneset után rögtön megígérte ezt a szabadítást, mert bár a bűn zsoldja a halál, és az ember halandóvá lett, de az örök halál büntetését mégsem nekünk kell elszenvednünk. Jézus ezért született meg és élt az emberek között, kísértetett meg hozzánk hasonlóan mindenben - kivéve a bűnt, - és ezért halt meg, küldetésének beteljesítéseként. Mert nagyon szeretett bennünket!

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért", mondja maga Jézus. És Ő mégis meghalt az ellenségeiért is. Gondoljunk erre az adventi készülődésünkben is.

Szarka Tamás

Az Úr pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem.
Jer 1,12

Az ige, cselekvést, történést, létezést kifejező szó - tanultuk nyelvtan órán. Nálunk, embereknél ez nem feltétlenül így van. Amikor ígérek valamit, nekem gondom van-e rá, hogy beteljesítsem?

Isten igéi egyben ígéretek is. Az a helyes magatartás, hogyha hittel bízunk abban, hogy Isten az ő ígéreteit beteljesíti. Különben hazuggá tesszük Őt. Isten szélsőségesen reménytelen helyzetben is, ha csak ennyit ígér, legyen elég nekem!

Egyszer egy csendes héten kaptam egy ilyen ígértet: „Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el." (Hab 2, 3) Akkor épp munkanélküli voltam. És ezután türelemmel tudtam várni a teljesülésre, nem idegeskedtem, nem aggódtam, mert tudtam, hogy figyel rám, a gondjaimra az Úr. És úgy is lett: egy néhány hónap múlva már volt is munkám.

Jó lenne, ha a mi szavaink is ilyen megkérdőjelezhetetlenül biztosak lennének. Istenképűségünknek ez is jele lehetne, hiszem, hogy ezt is csiszolgatni akarja bennünk a mi Urunk, Édesatyánk. Ha úgy érezzük, hogy nem jártunk eddig sikerrel ezen a téren, azzal a nyugodtsággal imádkozzunk, hogy Istennek gondja van az övéire, s az új teremtésnek, amit Ő elkezdett bennünk, része ez is.

S végül: Tudod, hogy hány ígérete, hány ószövetségi próféciája teljesedett be Istennek Jézus megszületésével? És megszületett, Anna sem hiába böjtölt, és Simeon is megkapta, hogy még megláthatta az ígéret beteljesedését, sőt kezében tarthatta a világ Megváltóját!

Tarnóczy László

Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!"
Jn 1,29

Ez Keresztelő János bizonyságtételének leglényegesebb mondata. Mégpedig azért, mert arról tanúskodik - elsők között -, hogy Jézus az Isten Fia, a Messiás. János tudta ezt, mert látta a Lelket leszállni rá, és több ember előtt bizonyságot tett róla. De gondoljunk bele, milyen érzés lehetett tudni, hogy - aki vele szembe jön - ő az, aki „hordozza a világ bűnét"? Érdemes megállni ennél a jelen idejű alaknál. Ugyanis azt jelenti, hogy a mindenkori jelenre vonatkozik, nem csak kétezer évvel ezelőttre. Azt jelenti, hogy noha Krisztus váltságműve történelmi szempontból egyszeri volt, lelki síkon örökké jelen van. Ezzel mi azt a lehetőséget kapjuk csodálatos módon, hogy bármikor elfogadhatjuk az ő áldozatát, és értelmet, célt, tartalmat adhatunk az életünknek. Sőt, egyáltalán igazi életet kaphatunk. Továbbá, azzal, hogy hordozza (az ő vállát nyomja) a világ bűnét, meghív, felszabadít minket a szeretetre. Adni és kapni is lehetőséget ad, mert, ahogy a bűn kiölheti belőlünk a szeretet-adás képességét, a szeretet elfogadásával is ezt teheti. És mivel a teljesség hozzátartozik szabadításához, nem létezik számára lehetetlen.

Bradák Soma

Tetejére